[ ] [ ] [ English Version ]
Turystyka, Sport i Zdrowie - Zasady publikowaniaZasady publikowania

Informacje dla Autorów

Teksty przeznaczone do opublikowania należy dostarczyć do siedziby redakcji czasopisma naukowego „Turystyka, Sport i Zdrowie” w języku polskim, na płycie CD (rozszerzenie - doc) lub przesłać płytę CD na adres redakcji. Dodatkowo wszystkie tabele i rysunki proszę dołączyć w postaci osobnych plików graficznych (np. jpg, png).

    Adres:

    Politechnika Opolska
    Redakcja czasopisma naukowego „Turystyka, Sport i Zdrowie”
    ul. Prószkowska 76 bud. 9, pok. 201
    45-758 Opole
    e-mail: redakcjatsz@po.opole.pl

  • Redakcja nie zwraca tekstów, które nie zostaną przyjęte do opublikowania.
  • Za opublikowane prace Autorzy nie otrzymują honorarium.

Autor tekstu złożonego do opublikowania powinien podać informacje o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). W przypadku, gdy praca została napisana przez kilku autorów należy ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji - kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Informacje te powinien przekazać redakcji Autor zgłaszający pracę do opublikowania.

W związku z powyższym Autor tekstu przeznaczonego do opublikowania powinien przesłać na adres redakcji podpisane oświadczenie.

  Oświadczenie Autora/Autorów (wersja doc)
  Oświadczenie Autora/Autorów (wersja pdf)


Wszystkie przesłane do naszej redakcji prace naukowe opublikowane będą po uzyskaniu pozytywnych recenzji.


Wymogi redakcyjne

Na pierwszej stronie pracy proszę zamieścić:
Imię i nazwisko Autora/Autorów
Nazwę instytucji (miejsca pracy)
Adres miejsca pracy
e-mail

Artykuły naukowe powinny posiadać wstęp, jako część wprowadzającą do pracy. Może on zawierać główne tezy pracy, nakreślone cele, metody badawcze, którymi Autor posłużył się w pracy, określenie układu pracy i charakterystykę zawartej w pracy problematyki oraz analizę źródeł i literatury, na której praca została oparta. Zasadnicza część pracy powinna być podzielona na rozdziały, w których powinny znaleźć się wnioski z przedstawionej problematyki. Zakończenie powinno stanowić podsumowanie całości pracy. Należy w nim zamieścić wnioski ogólne w oparciu o przeprowadzone badania.

Występujące w artykule przeznaczonym do opublikowania: tabele, ryciny, ilustracje powinny być zamieszczone w tekście oraz dodatkowo, w osobnym pliku.

Do tekstu naukowego powinien być dołączony tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim oraz języku angielskim.

Wersja elektroniczna powinna być przygotowana przy pomocy edytora Microsoft Word. Marginesy 2,5 cm, odstęp między wierszami 1,5. Akapity powinny być wykonane tabulatorem. Czcionka Times New Roman 12 pkt.

Cytowania w tekście pozycji źródłowych i literatury

Cytowania powinny być przeprowadzone przy uwzględnieniu odsyłaczy, zaznaczonych w tekście indeksem górnym, do przypisów. Przypisy należy zamieścić na końcu pracy.

Przypisy powinny być wykonane według wzoru:

Źródła archiwalne
1Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. akt 2345/12.

Pozycje książkowe (zwarte)
1J. Kowalski, Dzieje turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2009, s. 19-24.
2Zob. szerzej A. Nowosielski, Turystyka w XIX stuleciu, Wydawnictwo Naukowe "Anta", Opole 1999.

Część monografii
1K. Pamuła, Sukcesy polskich alpinistów w 2010 roku [w:] Uwarunkowania rozwoju alpinizmu w Europie, pod red. H. Bandurskiego, Oficyna Wydawnicza "NBR", Warszawa 2012, s. 74.

Artykuły
1B. Tomicki, Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego,
„Turystyka” 2007, nr 2, s. 21.
2J. Ślusarczyk, Pierwsi podróżnicy i turyści w Beskidzie Śląskim, "Turystyka, Sport i Zdrowie" 2011, nr 1, www.tsz.po.opole.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej, zmian wielkości załączonych elementów graficznych i układu tekstu.


Kwiecień 2021

PnWtŚrCzPtSoN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930


"Turystyka, Sport i Zdrowie" 2019, nr 6
Aktualny numer
- artykuły (2)
"Turystyka, Sport i Zdrowie" 2014, nr 5
Aktualny numer
- artykuły (4)
- dział literacki (2)
"Turystyka, Sport i Zdrowie" 2013, nr 4
Ekonomia i zarządzanie w turystyce
- artykuły (6)
"Turystyka, Sport i Zdrowie" 2013, nr 3
- artykuły (11)
- dział literacki (3)
"Turystyka, Sport i Zdrowie" 2012, nr 2
- artykuły (10)
- dział literacki (3)
"Turystyka, Sport i Zdrowie" 2011, nr 1
- artykuły (11)
- omówienia, recenzje (1)Czasopismo naukowe
"Turystyka, Sport i Zdrowie"
..jest periodykiem (rocznikiem) multimedialnym, ukazującym się w Internecie. Ma charakter szerokiego forum wymiany poglądów naukowych, opartych na przeprowadzonych badaniach oraz dyskusji wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej, faktograficznej i możliwości zastosowania badań w praktyce. Redakcja periodyku przyjmuje do opublikowania prace dotyczące turystyki - jej dziejów, współczesnych uwarunkowań rozwoju (politycznych, ekonomicznych, społecznych) oraz wpływu na stan zdrowia człowieka, środowisko przyrodnicze i gospodarkę poszczególnych regionów, państw.Politechnika Opolska

Wydział Wych. Fizycznego i Fizjoterapii

"Turystyka, Sport i Zdrowie"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nauka Polska

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies"!
[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]


  [ Powrót ]